Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Sklep managera budowlanego
Sklep managera budowlanego
U nas kupisz!
Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia
Tworzenie harmonogramów
Tworzenie harmonogramów
dla robót w programie MS Project

ZAPRASZAMY - Najbliższy termin szkolenia:
19 - 20 czerwca 2017r.  Gliwice
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej oraz elektronicznej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.
BIMestiMate
BIMestiMate
Nowy Program umożliwia przeniesienie
z wirtualnego modelu budowli
do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę
na dowolnym etapie projektu.
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
Bezpieczeństwo na Placach Zabaw
oraz odpowiedzialność
Zarządców Nier
uchomości


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

PRAWO

Aktualne na dzień 31.08.2016 r.
 

Dla inwestorów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych prezentujemy niezbędne przepisy pomocne w ich pracy

1.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 2016 r. poz. 1020

2. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. 2014 r. poz. 1457
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U. 2013 r.poz. 168, z 2012 poz. 1529
4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Dz.U. 2014 poz. 915
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2015.774
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych Dz.U.2016 poz. 1125
7.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Rozporządzenie Komisji (we) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74,  15.3.2008
8. Kodeks cywilny Dz.U. 2015 poz. 4, 397, 539
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749.
Dz. U. poz. 2254
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Dz. U. poz. 1735
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

13. Regulamin UZP - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin

 

Dla inwestorów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

Dz.U. 2014 poz. 915
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2015.774
3. Kodeks cywilny Dz.U. 2015 r. poz.
4, 397, 539