Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Informacja
Informacja
Wszelkie zapytania i zgłoszenia
prosimy wysysłać na adres:
      info@samax.eu
Zatrudnimy do pacy biurowej
Zatrudnimy do pacy biurowej
w charakterze koordynatora ds. organizacji szkoleń

CV na adres: info@samax.eu
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE
Bezpieczeństwo na Placach Zabaw
oraz odpowiedzialność
Zarządców Nier
uchomości


Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

ARTYKUŁY
Przedmiar robót dla Zamawiającego obowiązanego stosować ustawę PZP

Zamawiający zainteresowany realizacją inwestycji na roboty budowlane, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę zobowiązany jest wykonać, bądź zlecić w trybie przetargowym, dokumentację projektową zawierającą między innymi przedmiar robót.(§ 4.1) opracowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Przedmiar robót jednak nie jest wymagany w trybie zamówienia z wolnej ręki lub gdy w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 4.3).

Wymagania w zakresie opracowania przedmiaru robót zostały sprecyzowane przez Ministerstwo Infrastruktury w rozporządzeniu z 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) gdzie został określony zakres przedmiaru robót (§ 6) oraz jakie informacje powinny być podane dla każdej pozycji przedmiaru robót (§ 10.1).

Przedmiar robót jest częścią składową dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać imiona i nazwiska osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej(§ 11.6).

Dla ułatwienia sporządzenia, a także weryfikacji przedkładanych przez biura projektów i kosztorysantów przedmiarów robót opracowano tabele sprawdzającą zgodność przedmiaru robót z rozporządzeniem.

Tabela ułatwia dokonanie kontroli formalnej i nie zwalnia zlecającego do przeprowadzenia kontroli merytorycznej obejmującej zakres opracowania.

Poniżej do pobrania tabela sprawdzająca zgodność przedmiaru robót z rozporządzeniem:

Data publikacji: 15.12.2011r.