Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

ARTYKUŁY
Przedmiar robót dla Zamawiającego obowiązanego stosować ustawę PZP

Zamawiający zainteresowany realizacją inwestycji na roboty budowlane, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę zobowiązany jest wykonać, bądź zlecić w trybie przetargowym, dokumentację projektową zawierającą między innymi przedmiar robót.(§ 4.1) opracowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Przedmiar robót jednak nie jest wymagany w trybie zamówienia z wolnej ręki lub gdy w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 4.3).

Wymagania w zakresie opracowania przedmiaru robót zostały sprecyzowane przez Ministerstwo Infrastruktury w rozporządzeniu z 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) gdzie został określony zakres przedmiaru robót (§ 6) oraz jakie informacje powinny być podane dla każdej pozycji przedmiaru robót (§ 10.1).

Przedmiar robót jest częścią składową dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać imiona i nazwiska osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej(§ 11.6).

Dla ułatwienia sporządzenia, a także weryfikacji przedkładanych przez biura projektów i kosztorysantów przedmiarów robót opracowano tabele sprawdzającą zgodność przedmiaru robót z rozporządzeniem.

Tabela ułatwia dokonanie kontroli formalnej i nie zwalnia zlecającego do przeprowadzenia kontroli merytorycznej obejmującej zakres opracowania.

Poniżej do pobrania tabela sprawdzająca zgodność przedmiaru robót z rozporządzeniem:

Data publikacji: 15.12.2011r.