Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

ARTYKUŁY
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z dn. 28.12.2011 r. Nr 282, poz. 1650).
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 (14 000 euro stanowi równowartość 56 274,40 zł.).

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z dn. 28.12.2011 r. Nr 282, poz. 1649).

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ) jeżeli wartość zamówień:
(ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 130 000 euro — dla dostaw lub usług,
b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 200 000 euro — dla dostaw lub usług,
b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych;

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 400 000 euro — dla dostaw lub usług,
b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych.

Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:

1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro;

2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro;

3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro.


Data publikacji: 06.01.2012 r.