Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu
Nowa polityka danych osobowych
Nowa polityka danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Cenniki oraz literatura dla budownictwa
Szeroki wybór cenników SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud Serwis w formie papierowej, dzienniki budowy, katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne.

Chcesz wziąć udział
w kursie kosztorysowania?

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem bądź faksem

Formularze do innych szkoleń znajdują się w opisie szkolenia

AKTUALNOŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - progi przetargowe obowiązujące od 01.01.2018r.
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. obowiązują nowe wysokości progów unijnych.

Dla zamówienia o wartości równej 30 000 euro - 129 351 zł netto - nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Po przekroczeniu wartości tzw. bagatelności, Zamawiający zobowiązany jest stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.

Progi unijne - są to kwoty, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie o wartości poniżej tych kwot jest prostsze w przeprowadzeniu – a ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenia, dotyczące postępowania o wartości zamówienia równej lub wyższej kwoty progu unijnego, przesyłane są do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dzięki temu są bardziej dostępne dla Wykonawców na rynku europejskim.

Progi unijne, gdy wartość zamówienia dla:
 1. Robót budowlanych – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia wynosi 5 548 000 euro – 23 921 312 zł netto
 2. Dostaw i usług
  1. podstawowy próg wynosi 144 000 euro – 620 885 zł netto

  2. podwyższony próg wynosi 221 000 euro – 952 886 zł netto – i obowiązuje, zamawiających:

  • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • uczelnia publiczna,
  • państwowa instytucja kultury,
  • państwowa instytucja filmowa,
  • jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • jednostka spoza sektora finansów publicznych.
   
 3. Najwyższy próg wynosi 443 000 euro – 1 910 083 zł netto – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Średni kurs złotego, stanowiący przelicznik z euro na złote na potrzeby zamówień publicznych, wynosi 4, 3117 zł.

Zgodnie z Art. 33 ust. 1 Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane.
 

W kosztorysie inwestorskim (Art. 33 ust. 2) przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiających do dyspozycji wykonawcy, o ile są one nieuwzględnione do wykonania tych robót budowlanych.